Trwa ładowanie...
bEqzHfCd

Notowania

LOKUM: strona spółki
1.06.2021, 14:55

LKD Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 01.06.2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie części zysku z 2020 r. na wypłatę dywidendy.
Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2020 r., w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) Dywidendy. Powyższa rekomendacja uwzględnia wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2020. Zarząd Emitenta zawnioskował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień dywidendy datę 28 września 2021 r. oraz jako dzień wypłaty dywidendy datę 15 grudnia 2021 r. Zarząd Emitenta uzasadnia, że powodem wydłużonego okresu między dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy jest konieczność zapewnienia Spółce odpowiednich przepływów pieniężnych, a także konieczność zabezpieczenia odpowiedniego poziomu pozycji gotówkowej netto do dnia wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z 2020 r. na wypłatę dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty

bEqzHfCL