Trwa ładowanie...
bEqvEXLV

Notowania

BLT Zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji Emitenta

Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2021 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) Umowę o kredyt unijny złotowy na finansowanie inwestycji Emitenta polegającej na "Budowie terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego" - Etap nr 2 Inwestycji. Kwota kredytu wynosi 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) i nie podlega refinansowaniu ze środków programów pomocowych Unii Europejskiej, innych organizacji międzynarodowych lub budżetów krajowych (tj. kredyt przeznaczony jest na finansowanie wkładu własnego projektu realizowanego przez Emitenta i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020). Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne i ustalane przez Bank w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M + marża Banku. Okres kredytowania upływa w dniu 30 kwietnia 2028 r.

Inne komunikaty

bEqvEXMD