Trwa ładowanie...
bEKnyehx
Notowania

PRT Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 27 maja 2021 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Luma Holding Ltd. (dalej: Akcjonariusz) reprezentującego ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki w przedmiocie żądania, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz przedłożył projekty uchwał dotyczące proponowanego powyżej punktu porządku obrad. Zarząd Spółki informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodano nowy punkt 14 porządku obrad: „14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.”, w związku z czym dotychczasowe punkty 14 - 16 zostały oznaczone odpowiednio jako punkt 15 - 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający żądanie Akcjonariusza wygląda zatem następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2020 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. 12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki, w wyniku powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza, zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz zaktualizowany formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEKnyeif