Trwa ładowanie...
Notowania

OBL Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 08.06.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których powołała w skład Zarządu Spółki nowej, XI kadencji:
- Pana Konrada Sznajdera i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu, - Pana Sławomira Czeszaka i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego, - Pana Tomasza Lewickiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora Naczelnego. Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Zarządu Spółki X kadencji. Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto powołani Członkowie Zarządu nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu XI kadencji Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty