Trwa ładowanie...
bEqvYGlh

Notowania

PHN: strona spółki
9.06.2021, 17:06

PHN Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r., punktu porządku obrad w następującym brzemieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna”. W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu: „13. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna”. Dotychczasowy pkt 13 porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje numer 14. Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2020 r. 10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.; e) podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego; f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2020 r.; g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r. 12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za lata 2019 – 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu uzupełnienie projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Inne komunikaty

bEqvYGlP