Trwa ładowanie...
bEqQYegR

Notowania

COGNOR: strona spółki
9.06.2021, 23:23

COG Planowana emisja obligacji

Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) podaje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. Zarząd jego spółki zależnej Cognor S.A. („Spółka”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do emisji zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz do łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) („Obligacje”). W tym samym dniu Spółka zawarła z Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („Haitong Bank”) oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”): (i) umowę mandatową, na podstawie której Haitong Bank oraz mBank podjęły się procesu organizacji emisji Obligacji, (ii) umowę agencyjną, która precyzuje role pełnione przez Haitong Bank i mBank w związku z procesem emisji Obligacji oraz (iii) umowę gwarantowania, na podstawie której Haitong Bank i mBank gwarantują objęcie Obligacji na zasadach tam wskazanych.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą oferowane w sposób, który nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem emisji Obligacji będzie spłata istniejącego zadłużenia kredytowego Spółki, a środki, które nie zostaną wykorzystane na taką spłatę, zostaną przeznaczone na inwestycje rozwojowe Spółki, a tymczasowo (do dnia realizacji takich inwestycji) zasilą jej kapitał obrotowy. Obligacje będą zabezpieczone następującymi zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz administratora zabezpieczeń: poręczeniem Emitenta, poręczeniem Cognor Holding S.A. sp.k., zastawem rejestrowym na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części, zastawem rejestrowym na przedsiębiorstwie Emitenta lub jego zorganizowanej części, zastawem rejestrowym na przedsiębiorstwie Cognor Holding S.A. sp.k. lub jego zorganizowanej części, zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy i praw (zapasach) należących do Spółki, hipoteką umowną łączną na nieruchomościach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Spółkę, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Emitenta oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Cognor Holding S.A. sp.k. Warunki emisji Obligacji będą przewidywać, w określonych przypadkach, obowiązek ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Obligacji, a także uprawnienie do zwolnienia określonych zabezpieczeń Obligacji. Szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości oprocentowania, zostaną określone i zatwierdzone przez Zarząd Spółki na późniejszym etapie procesu.

Inne komunikaty

bEqQYehz