Trwa ładowanie...
bEqQNWVx

Notowania

COGNOR: strona spółki
9.06.2021, 23:38

COG Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30.06.2021 oraz projekty uchwał

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje,
iż 9 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: „Akcjonariusz”) o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 roku na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych o następujące punkty: - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji, - podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia z COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS [0000089641], Akcjonariusz w uzasadnieniu wniosku podał, że w związku z opublikowaniem raportu bieżącego 43/2021 o planowanej emisji obligacji przez spółkę zależną Cognor SA i planowanym ustanowieniem zabezpieczeń również przez Spółkę a także wyczerpaniem procedury informowania akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Cognor Blachy Dachowe SA podjęcie uchwał w sprawach objętych niniejszym wnioskiem w sposób znaczący przyśpieszy wyżej wskazane procesy. Załączniki: 1. uzupełniony porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad obejmujące punkty objęte uzupełnionym porządkiem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqQNWWf