Trwa ładowanie...
bEgBdcWd

Notowania

SWG Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.
Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 19 ZWZ postanowiło część zysku netto za rok 2020 w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Dywidenda objętych jest 8.989.650 akcji Spółki. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1.07.2021 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 15.07.2021 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEgBdcWL