Trwa ładowanie...
bEgBwLvp

Notowania

CNT: strona spółki
10.06.2021, 15:33

CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 10.06.2021 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz praw majątkowych przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 22.05.2021 r. do 10.06.2021 r. wyniosła 39 100,1 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 23.05.2021 r. do 31.12.2022 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 28.05.2021 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 12 877,8 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 29.05.2021 r. do 31.12.2022 roku. Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Inne komunikaty

bEgBwLvX