Trwa ładowanie...
bEitgggl

Notowania

IVE Zawarcie istotnej umowy

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: „Emitent”, „Podwykonawca”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 roku zawarł Umowę z Arup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wykonawca”) o podwykonawstwo usług konsultingowych w kontrakcie (dalej: „kontrakt główny”) zawartym między Wykonawcą a Centralnym Portem Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „CPK”) na usługi wsparcia technicznego w zakresie ochrony środowiska naturalnego związane z budową i funkcjonowaniem CPK oraz przedsięwzięciami powiązanymi funkcjonalnie i technologicznie (dalej: „Umowa”).
Emitent jako oficjalny podwykonawca i użyczający zasobów kompetencyjnych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie ekspertyz środowiskowych dla inwestycji budowy i rozbudowy międzynarodowych portów lotniczych, dołączy w ramach umowy do zespołu Wykonawcy opracowującego dla CPK m.in.. Raport o oddziaływaniu na środowisko. Maksymalna kwota wynagrodzenia za wszystkie usługi wykonane w ramach Umowy wyniesie 1.438.731 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych) brutto. Umowa zawarta została na okres trwania kontraktu głównego. Większość prac będących przedmiotem Umowy zrealizowana i rozliczona zostanie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcie Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość zawartej Umowy oraz umocnienie przewagi konkurencyjnej Emitenta w działalności związanej z konsultingiem środowiskowym dla dużych inwestycji związanych z infrastrukturą komunikacyjną.

Inne komunikaty

bEitgggT