Trwa ładowanie...
bEgBQZSd

Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
10.06.2021, 16:08

ALI Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za lata 2019-2020” wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 16 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Altus S.A. za okres 01.01.2020-31.12.2020” którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgBQZSL