Trwa ładowanie...
bEitCSth

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
10.06.2021, 16:14

PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. doszło do podpisania aneksu (Aneks) zmieniającego umowę kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartą pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020) i aneksem z dnia 22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020).
O otrzymaniu informacji o wyrażeniu zgody na zmianę warunków Umowy Kredytu Emitent informował uprzednio w treści raportu bieżącego nr 6/2021. Zgodnie z treścią Aneksu wydłużeniu do dnia 20 września 2022 r. uległ termin ostatecznej daty spłaty następujących kredytów: a) kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 13 mln zł, b) kredytu obrotowego nieodnawialnego w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 50 mln zł (z założeniem pozostawienia obecnych harmonogramów spłat), c) kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych udzielonego WZPOW do łącznej kwoty równej 35 mln zł, d) kredytu obrotowego odnawialnego w złotych, EUR, USD udzielonego Mitmar do łącznej kwoty równej 12 mln zł. Wydłużono także do dnia 31 grudnia 2023 r. okres na pozyskanie przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2020 (dotychczas obowiązujący termin to 31 sierpnia 2021 r.). W treści Umowy Kredytu Kredytodawcy wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez WZPOW w Credit Agricole Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości w Grudziądzu, o której mowa w raporcie bieżącym nr 5/2021, w maksymalnej kwocie 8 mln zł (data spłaty - 30 czerwca 2028 r.) i kredytu na pokrycie VAT tej transakcji w maksymalnej kwocie 2 mln zł (data spłaty - nie później niż 31 grudnia 2021 r.) wraz z zabezpieczeniami w formie hipoteki na nabywanej nieruchomości oraz poręczeń Pamapol i Mitmar. Ponadto, do Umowy Kredytu jako poręczyciel przystąpiła spółka Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Poręczyciel), w której WZPOW objęły za zgodą Kredytodawców 80% udziałów w kapitale zakładowym (zob. pkt 6.8 rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego PAMAPOL S.A. za I kwartał 2021 r.), co stanowiło warunek przystąpienia Poręczyciela do Umowy. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu, w tym istotne zabezpieczenia jego spłaty pozostają bez zmian.

Inne komunikaty

bEitCStP