Trwa ładowanie...
bEgBiwAB

Notowania

MLPGROUP: strona spółki
10.06.2021, 16:51

MLG świadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 10 czerwca 2021 roku, w którym KDPW poinformował o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Akcje”), i oznaczeniu ich kodem ISIN PLMLPGR00017 („Oświadczenie”).
Zgodnie z Oświadczeniem, rejestracja Akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLMLPGR00082, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEgBiwBj