Trwa ładowanie...
bEitDirV

Notowania

OEX: strona spółki
10.06.2021, 19:51

OEX Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2)
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że 10 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki: 1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, 2. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, – które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2021. Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści. W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto za 2020 r. tj. kwoty 13.288.237,36 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 36/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-15
OEX Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
21,30
0,00
2021-06-15
OEX Znaczne pakiety akcji.
21,30
0,00
2021-06-11
OEX Informacja o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym wierzytelności pieniężnych OEX24 Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta
21,20
0,00
2021-06-11
OEX Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał
20,60
+2,91
2021-06-11
OEX Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
20,60
+2,91
2021-06-11
OEX Rozpoczęcie procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie warunków tego nabycia w związku z realizacją porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
20,60
+2,91
2021-06-11
OEX Zawarcie przez Spółkę i niektórych jej akcjonariuszy porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
20,60
+2,91
2021-06-11
OEX Zawarcie umowy kredytowej.
20,60
+0,97
2021-06-11
OEX Zakończenie procesu negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia z udziałem Spółki i niektórych jej akcjonariuszy mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym
20,60
+4,37
2021-06-11
OEX Przystąpienie Spółki do procesu negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia z udziałem akcjonariuszy Spółki mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym
20,60
+4,37
bEitDisD