Trwa ładowanie...
bEitItWZ

Notowania

WORKSERV: strona spółki
10.06.2021, 20:59

WSE Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A.

Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 z dnia 18.05.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 26.05.2021 r., dotyczących zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.06.2021 r. („Walne Zgromadzenie”) – w załączeniu przedstawia treść dokumentu dotyczącego sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach – odnośnie punktu 13. porządku obrad w brzmieniu następującym: „Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”. Jednocześnie Zarząd informuje, iż wymieniony wyżej dokument, wraz z wszelkimi pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie, został udostępniony na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.workservice.pl - Strona Korporacyjna - sekcja Relacje inwestorskie - zakładka Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Inne komunikaty

bEitItXH