Trwa ładowanie...
bEicZkMR

Notowania

RVU Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) / Publication of clinical data for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs

Zarząd spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 12 maja 2021 r., informuje o publikacji danych klinicznych dla fazy I programu RVU120 oraz fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) na wirtualnym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021.
Kluczowe wnioski dotyczące rozwoju klinicznego obu programów: - RVU120 (inhibitor CDK8/19): w badaniu fazy I na etapie eskalacji dawki zaobserwowano korzystny profil bezpieczeństwa oraz dwie klinicznie istotne odpowiedzi u pierwszych pięciu leczonych pacjentów z AML (ostra białaczka szpikowa) i MDS (zespół mielodysplastyczny), w tym jedną odpowiedź całkowitą (ang. complete response, CR) i jedną odpowiedź erytroidalną (ang. erythroid response). - SEL24/MEN1703 (dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3): trzech z pięciu pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją IDH, leczonych dawką 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (ang. complete response with incomplete haematological recovery, CRi). Zarząd Spółki uznaje uzyskane dane obu programów za pozytywne, biorąc pod uwagę wczesne oznaki skuteczności klinicznej RVU120 zarówno u pacjentów z AML jak i MDS, którzy byli wcześniej leczeni wieloma liniami terapii, a także wyniki dla SEL24 (MEN1703), które stanowią mocne uzasadnienie dla dalszego rozwoju klinicznego. RVU120: doustny inhibitor kinaz CDK8/19 RVU120 (SEL120) jest wysoce selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinaz CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność w wielu modelach in vitro i in vivo guzów litych oraz w nowotworach układu krwiotwórczego. Badanie fazy I (first-in-human) dla RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie postaci AML lub zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (HR-MDS) jest prowadzone w 5 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04021368). Dane prezentowane podczas konferencji EHA 2021 obejmują pierwsze cztery kohorty eskalacji dawki, w których związek RVU120 wykazał zarówno korzystny profil bezpieczeństwa, jak i farmakokinetyczny. Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. Dose Limiting Toxicity, DLT), a wszystkie zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane (ang. Serious Adverse Event, SAE) oceniono jako mało prawdopodobne lub niezwiązane z badanym lekiem. Prezentowane wyniki odnoszą się do pierwszych pięciu pacjentów, którym podano RVU120, natomiast klinicznie istotne odpowiedzi zaobserwowano u pacjentów w dwóch kohortach o najwyższych dawkach: - Pacjent z kohorty 3 (dawka 50 mg, następnie zwiększona do 75 mg), z HR-MDS, wykazał odpowiedź erytroidalną od cyklu 5 do cyklu 8. Obecnie kontynuuje on leczenie RVU120 w cyklu 13 ze stabilną postacią choroby. Odpowiedź erytroidalna odzwierciedla mniejszą zależność od transfuzji i mniejsze zapotrzebowanie na ilość jednostek krwi w porównaniu z sytuacją wyjściową. - Pacjent z kohorty 4 (dawka 75 mg), z nawracającą/oporną na leczenie postacią AML, wykazał odpowiedź od cyklu 2, z utrzymującą się białaczką skóry, która całkowicie ustąpiła w cyklu 7, w następstwie czego uzyskano odpowiedź całkowitą. Pacjent ten był uprzednio oporny na leczenie z zastosowaniem venetoclaxu w połączeniu ze środkami hipometylującymi (ang. hypomethylating agents, HMA), co charakteryzuje populację pacjentów o złym rokowaniu. Ponadto w ramach prezentacji ustnej zostaną omówione dane przedkliniczne, pokazujące mechanizm działania RVU120, który jest spójny i tłumaczy pierwsze sygnały efektywności obserwowane u pacjentów z AML i MDS, w trwającym badaniu klinicznym. Badania przedkliniczne wykazały wysoką efektywność związku, która objawia się całkowitymi regresjami w modelach zwierzęcych AML. W eksperymentach tych obserwowano również odnowę normalnego układu krwiotwórczego, co jest również celem w terapii AML. Prezentowane dane wykazały szczególnie duży potencjał RVU120 w kierunku różnicowania erytroidalnego w komórkach macierzystych szpiku, które transformowano nowotworowo. Prezentowany mechanizm może korzystnie wpływać na hamowanie niedokrwistości, która jest jednym z najtrudniejszych wyzwań klinicznych w skutecznym leczeniu AML i MDS. Prezentacja ustna: “RVU120/SEL120 CDK8/19 inhibitor - a drug candidate for the treatment of MDS can induce erythroid differentiation in transformed CD34+ hematopoietic progenitor cells” (S164) - Numer prezentacji: p412-5 - Data i godzina: nagranie prezentacji jest już dostępne na stronie konferencji, natomiast sesja pytań i odpowiedzi odbędzie się na żywo w środę, 16 czerwca (13:00 - 13:45 CEST) Prezentacja posterowa: “CLI120-001 Phase1b Study of SEL120/RVU120 in patients with AML or High Risk MDS: Preliminary clinical and PK results from initial dose escalation cohorts” (EP480) - Numer abstraktu: EP480 SEL24/MEN1703: doustny, dualny inhibitor PIM/FLT3 Poster prezentujący wyniki badania typu „first-in-human” związku SEL24 (MEN1703) prowadzonego w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 przez partnera Spółki - grupę Menarini, przedstawia cztery obiektywne odpowiedzi na etapie eskalacji dawki (n=25) oraz na etapie ekspansji kohorty (n=23) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, w tym 3 z tych 4 pacjentów posiada mutację IDH. Warto zauważyć, że 3 z 5 pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową z mutacjami IDH leczonych dawkami na poziomie 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi). Co istotne odpowiedź osiągnięto u pacjenta, u którego uprzednio doszło do nawrotu choroby po podaniu leku enasidenib, będącego inhibitorem IDH. Ponadto pacjent z mutacją IDH1 uzyskał odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi) oraz przeszedł allogeniczny przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT). SEL24 (MEN1703) w wyznaczonej dawce rekomendowanej (n=30) 125 mg na dobę, wykazał korzystny profil bezpieczeństwa. Większość zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub zdarzenia niepożądane zaistniałe w trakcie leczenia (ang. treatment emergent adverse events, TEAE) miały charakter hematologiczny lub zakaźny. Wyniki badań otwierają drogę do dalszego rozwoju związku w nowej, genetycznie określonej populacji pacjentów z mutacjami IDH1/2. Prezentacja posterowa: “Results from DIAMOND-01 (CLI24-001) TRIAL: First in Human Study of SEL24/MEN1703, a Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia” (EP455) - Numer abstraktu: EP455 Wszystkie prezentowane abstrakty są dostępne on-line i mogą być pobrane ze strony internetowej konferencji: https://eha2021.ehaweb.org/. W piątek, 11 czerwca o godzinie 13:00 CEST (7:00 ET), Spółka zorganizuje telekonferencję, podczas której omówione zostaną wyniki badań klinicznych i przedklinicznych projektów Spółki zaprezentowane podczas konferencji EHA 2021. Rejestracja na spotkanie jest możliwa pod adresem: live.ryvu.com.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-11
RVU Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) / Publication of clinical data for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs
58,20
-0,34
2021-06-02
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
54,00
+4,07
2021-05-28
RVU Zgoda na przeprowadzenie nowego badania fazy I/II RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi w Polsce / Ryvu Therapeutics got full approval to conduct Phase I/II study of RVU120 (SEL120) in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors in Poland
55,50
+0,90
2021-05-20
RVU Publikacja abstraktu dotyczącego programu SEL24 (MEN1703) na konferencji ASCO Annual Meeting 2021 / Publication of abstract related to SEL24 (MEN1703) program at ASCO Annual Meeting 2021
52,50
+0,19
2021-05-17
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 17 maja 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on May, 17 2021
53,90
-2,41
2021-05-17
RVU Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. / Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,90
-2,23
2021-05-13
RVU Informacja dotycząca wpływu nierozwadniającego programu motywacyjnego na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki / Information concerning impact of non-diluting incentive program on Company’s financial statements
49,45
+4,75
2021-05-12
RVU Prezentacja najnowszych wyników projektów RVU120 oraz SEL24/MEN1703 podczas EHA Congress 2021 / New data from RVU120 and SEL24(MEN1703) programs to be presented at the EHA Congress 2021
48,50
+1,03
2021-05-12
RVU Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego
48,50
0,00
2021-04-20
RVU Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.
53,90
-3,34
bEicZkNz