Trwa ładowanie...
bEiEwyPp

Notowania

STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).

Zarząd Stalprofil S.A. zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 roku powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1.
Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., pod adresem https://gazsystem.eb2b.com.pl, oferta dla Części nr 1 ww. zamówienia złożona przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) o wartości 186,4 mln PLN netto, co stanowi 229,3 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 100%. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o łącznej długości około 79 km w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ww. oferty jako najkorzystniejszej oraz o podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-11
STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
13,15
+1,52
2021-06-08
STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,20
0,00
2021-06-02
STF Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz
12,50
+2,40
2021-05-28
STF QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,00
0,00
2021-05-27
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL S.A. w dniu 26.05.2021r.
12,90
+0,78
2021-05-26
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
13,30
-2,63
2021-05-26
STF Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2020
13,30
-2,63
2021-05-14
STF Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14,00
0,00
2021-04-30
STF Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na 26 maja 2021 roku.
11,45
-1,31
2021-04-30
STF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.
11,45
-1,31
bEiEwyPX