Trwa ładowanie...
bEilTVfp

Notowania

PEKAO: strona spółki
11.06.2021, 14:07

PEO Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 11 czerwca 2021 roku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, powołało Pana Marcina Izdebskiego do składu Rady Nadzorczej Banku z dniem 11 czerwca 2021 r. na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Izdebski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Izdebski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Marcina Izdebskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). Załącznik: 1. Życiorys

Załączniki

Inne komunikaty

bEilTVfX