Trwa ładowanie...
bEilZwJh

Notowania

ROPCZYCE: strona spółki
11.06.2021, 14:09

RPC Powzięcie informacji o wytoczeniu powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że powziął informację w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie o wytoczeniu przeciwko Emitentowi powództwa wspólnie przez 15 podmiotów („Powodzi”) w zakresie podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta 28 kwietnia 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Powodowie w czasie obrad głosowali przeciwko przyjęciu tej uchwały oraz zgłosili do niej sprzeciwy.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozew nie został jeszcze doręczony Emitentowi. O dalszym postępowaniu w ww. sprawie Zarząd Emitenta będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEilZwJP