Trwa ładowanie...
bEimcsxx

Notowania

RAFAMET: strona spółki
11.06.2021, 14:21

RAF Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

Zarząd RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie Pana Michała Tatarka - Akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego RAFAMET S.A. Zgłoszenie zawiera projekt uchwały ZWZ zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. do punktu 8 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020”.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEimcsyf