Trwa ładowanie...
bEilkvRx

Notowania

UHYECA: strona spółki
11.06.2021, 15:13

ECA Korekta załącznika do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 UHY ECA S.A.

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 Spółki z dnia 8 czerwca 2021 r., zawierającym treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku („Załącznik”) w ten sposób, że w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad („Projekt Uchwały”) zamieszcza zmieniony porządek obrad, ogłoszony przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., tj. w § 1 Projektu Uchwały po punkcie 14 dodaje punkty 15-18 w poniższym brzmieniu:
„15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.”, a punkt 15 w § 1 Projektu Uchwały oznacza jako punkt 19. Sprostowany Załącznik zostaje załączony do niniejszego raportu. Treść raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 oraz pozostałych załączników pozostaje bez zmian.

Załączniki

Inne komunikaty

bEilkvSf