Trwa ładowanie...
bEqzhpBx

Notowania

MLPGROUP: strona spółki
11.06.2021, 21:54

MLG Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E MLP GROUP S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii E MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”):
1) uchwały nr 599/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 15 czerwca 2021 r. ostatniego dnia notowania 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMLPGR00082, oraz 2) uchwały nr 600/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Uchwała”), na mocy której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 16 czerwca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Akcje”), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r. rejestracji akcji oraz oznaczenia ich kodem ISIN PLMLPGR00017. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEqzhpCf