Trwa ładowanie...
bEqQITpN

Notowania

CDRL: strona spółki
11.06.2021, 22:01

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 1 czerwca 2021 roku nabył 75 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22.40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1680.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00124 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00083 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 2 czerwca 2021 roku nabył 7 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22.30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 156.10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00012 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00008 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 10 czerwca 2021 roku nabył 4 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 88.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00007 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00004 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 1 do 10 czerwca 2021 wynosi 86 akcji, które stanowią 0,00142 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00095 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 10 czerwca 2021r. wynosi 41072 akcji, które stanowią 0.67837 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.45338 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 1 do 10 czerwca 2021r. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bEqQITqv