Trwa ładowanie...
bESQxzCJ
Notowania
PZU: strona spółki
16.06.2021, 19:40

PZU Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 3.022.330.500,00 złotych (słownie: trzy miliardy dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00 gr), tj. 3,50 złotych (słownie: trzy zł 50 gr) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku został ustalony na 15 września 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 6 października 2021 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bESQxzDr