Trwa ładowanie...
bEUanHWZ
Notowania
PZU: strona spółki
16.06.2021, 19:43

PZU Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 16 czerwca 2021 roku powołało do Rady Nadzorczej PZU SA Pana Pawła Karola Muchę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała weszła w życie z chwilą powzięcia. Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej PZU SA: Pan Paweł Karol Mucha Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. Społeczny Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od dnia 20 grudnia 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Od dnia 4 kwietnia 2017 r. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Pełnił również funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji. Z dniem 1 stycznia 2021 r. ponownie powołany na stanowisko Doradcy Społecznego Prezydenta RP. Od 1 stycznia 2021 r. pełni również funkcje Doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W latach 2006-2010, 2011-2014, 2014-2018 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, był wieloletnim Przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku i Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych. Działacz społeczny. W latach 2011-2016 Skarbnik Zarządu Krajowego oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa publicznego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Autor artykułów prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Muchę nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEUanHXH