Trwa ładowanie...
bEsbQqsB

Notowania

TORPOL: strona spółki
18.06.2021, 12:34

TOR Zawarcie z „PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dn. 26.05.2021 r. dotyczącego wyboru przez „PKP Intercity" S.A. [Inwestor] jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego, oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym [Inwestycja], Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 18.06.2021 r. umowy z Inwestorem na realizację ww. projektu [Umowa].
Wynagrodzenie Emitenta w ramach umowy wynosi 73,1 mln zł netto [tj. 89,9 mln zł brutto]. Termin realizacji inwestycji został określony na dzień 31.10.2023 r., natomiast okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady określony jest na 36 miesięcy. Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji umowy, czy też w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy przy tym 60 % wynagrodzenia brutto Emitenta. Zapłata kary umownej nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEsbQqtj