Trwa ładowanie...
bEUNgQmt
Notowania
GPW: strona spółki
21.06.2021, 12:42

GPW Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW („ZWZ GPW”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 104 930 000,00 zł (słownie: sto cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych). Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego (77,3% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).
Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
2021-09-21
GPW Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
42,68
-2,72
2021-09-16
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
43,52
+0,18
2021-06-22
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.
48,30
+0,17
bEUNgQnb