Trwa ładowanie...
bEqONGXp

Notowania

KCI: strona spółki
21.06.2021, 19:50

KCI Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2021 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)

Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informację, iż:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ KCI SA) podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 1 lipca 2021 roku do godz. 8:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 1 lipca 2021 roku o godz. 08:00. Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej. 2. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ KCI S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. 3. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2021 r. nie zgłoszono sprzeciwów. 4. Na ZWZ KCI S.A. stawili się akcjonariusze posiadający 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowiły 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, z czego 39 423 408 akcji i głosów, stanowiących 99,33% należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqONGXX