Trwa ładowanie...
bErCzzPF

Notowania

ZREMB: strona spółki
21.06.2021, 23:08

ZRE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21.06.2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent"), „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") w dniu 21.06.2021 r.
Podczas obrad pełnomocnik jednego z akcjonariuszy Emitenta zgłosił sprzeciw w zakresie następujących uchwał: nr 3 w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, nr 4 w przedmiocie ustalenia kolejności punktów porządku obrad w celu ich usystematyzowania oraz odrębnego głosowania nad uchwałami w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok,, nr 5 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020, nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok, nr 9 w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nr 10 w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., nr 12 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 8 Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., nr 18 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, nr 19 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, nr 20 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, nr 22 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. oraz poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwów. Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie. Ponadto Emitent informuje, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 11 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za lata 2019-2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021 w dniu 25 maja 2021 r wraz z ogłoszeniem ZWZ. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bErCzzQn