Trwa ładowanie...
bEDGUyyd
Notowania
CNT: strona spółki
23.06.2021, 12:09

CNT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku reprezentowanych było łącznie 4 269 771 akcji (z ogólnej liczby 7 400 000 akcji w Spółce), stanowiących 57,70 % kapitału zakładowego i dających łącznie 4 269 771 głosów na tym ZWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ: 1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 4 062 524 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 95,15 % głosów na ZWZ oraz stanowi 54,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Inne komunikaty

bEDGUyyL