Trwa ładowanie...
bEBZNzAl
Notowania
VRG: strona spółki
23.06.2021, 12:40

VRG Kandydatura Pana Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. QUERCUS Multistrategy FIZ zarządzany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji, zgłosił kandydaturę Pana Macieja Matusiaka.
Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, Pan Maciej Matusiak wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto kandydat oświadczył, że: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem zgodnie z art. 18 ust. 2 KSH, - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu, - spełnia kryteria niezależności zawarte w zał. II do zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (independent non-executive directors) lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej, - spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymaną notę biograficzną.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZNzAT