Trwa ładowanie...
bEDHVWrV
Notowania
TSGAMES: strona spółki
23.06.2021, 16:55

TEN Informacja na temat dywidendy

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 150.589.521,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:
1)kwota 72.673.110,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) na akcję; 2)kwota 77.916.411,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych) zostanie przekazana na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2021 roku. Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7 267 311 akcje.

Inne komunikaty

bEDHVWsD