Trwa ładowanie...
bEDaEjVh
Notowania

PRT Powołanie osoby nadzorującej.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku powołało Pana Jarosława Palejko na członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2021 r.
Zgodnie z treścią złożonych przez Pana Jarosława Palejko oświadczeń i dokumentów, wobec Pana Jarosława Palejko nie występują jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności określone w art. 18 § 1 i 2 lub art. 387 k.s.h. Pan Jarosław Palejko nie wykonuje jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wybrany członek Rady Nadzorczej oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112) oraz nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy Pana Jarosława Palejko, członka Rady Nadzorczej, opisujący wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDaEjVP