Trwa ładowanie...
bEDrRWMR
Notowania
SARE: strona spółki
24.06.2021, 15:43

DTR Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („ZWZ”) w dniu 24.06.2021 r. wraz z dokumentami, będącymi przedmiotem głosowania oraz wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDrRWNz