Trwa ładowanie...
bEDGCXQl
Notowania
PEP: strona spółki
25.06.2021, 9:33

PEP WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 18 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawarty jest w dokumencie załączonym do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)

Załączniki

Inne komunikaty

bEDGCXQT