Trwa ładowanie...
bEDGXClN
Notowania
SOLAR: strona spółki
25.06.2021, 15:06

SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku oraz ogólnej liczbie głosów:
1) Stanmax Co Limited z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr Liczba akcji – 449.750 Liczba głosów – 449.750 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 25.06.2021 roku – 25 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,992 % 2) Veraques Limited z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr Liczba akcji – 449.750 Liczba głosów – 449.750 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 25.06.2021 roku – 25 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,992 % 3) Wakon Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr Liczba akcji – 899.500 Liczba głosów – 899.500 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 25.06.2021 roku – 50 % Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 29,983% Łączna wysokość kapitału zakładowego Solar Company S.A. stanowi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), na którą składa się 3.000.000 (trzy miliony) głosów przysługujących z 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela. Na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku kapitał zakładowy reprezentowany był w 59,967 % przez 1 799 000 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji i głosów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2021 roku
5,70
-3,16
2021-08-13
SOL Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych
5,46
-1,10
2021-08-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2021 roku
5,40
+0,74
2021-08-10
SOL Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych
5,40
-3,33
2021-07-22
SOL Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
5,26
-2,66
2021-07-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
4,89
+12,47
2021-06-29
SOL Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazani
5,00
-2,20
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
5,06
-3,75
bEDGXCmv