Trwa ładowanie...
bEDIWGoR
Notowania
SANOK: strona spółki
28.06.2021, 18:38

SNK Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2020 rok.

1. Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje:
- treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021 r., - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za okres 2019-2020 wraz z raportem atestacyjnym biegłego rewidenta, będące przedmiotem głosowania, - projekt uchwały nr 18 w sprawie powołania Marka Łęckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który był poddany pod głosowanie WZA, a nie został podjęty - projekt uchwały nr 20 w sprawie powołania Piotra Chudzika na Członka Rady Nadzorczej, który na wniosek akcjonariusza Marka Łęckiego zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty, - uzasadnienie kandydatury do Rady Nadzorczej, życiorys zawodowy oraz oświadczenie Piotra Chudzika. 2. Na podstawie §19 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 26 881 922,00 zł, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł, b) dzień dywidendy: 6 lipca 2021 r., c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2021 r., Liczba akcji objętych dywidendą: 26 881 922.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDIWGpz