Trwa ładowanie...
bEDFGLBx
Notowania
DROZAPOL: strona spółki
28.06.2021, 18:41

DPL Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r.

Zarząd spółki Drozapol-Profil S.A (dalej Emitent), działając Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 czerwca 2021 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw i "wstrzymujących się” oraz informacją o braku złożenia sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDFGLCf