Trwa ładowanie...
bEDEHDyt
Notowania
DROZAPOL: strona spółki
28.06.2021, 18:52

DPL Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 r.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1 835 565,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy, co daje 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję.
Równocześnie Emitent informuje, że: 1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6 118 550 akcji ( słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt), 2) dzień dywidendy został ustalony na 08.09.2021 r., 3) termin wypłaty dywidendy został ustalony na 15.09.2021 r.

Inne komunikaty

bEDEHDzb