Trwa ładowanie...
bEJkyGwl
Notowania
TOYA: strona spółki
29.06.2021, 13:18

TOA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.

TOYA S.A. we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. ZWZA postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł), co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) dywidendy przypadające na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 75 042 226.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 27 lipca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEJkyGwT