Trwa ładowanie...
bEBZKfNN
Notowania
FERRUM: strona spółki
29.06.2021, 14:52

FER Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. (ZWZ). Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz brak było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, a ponadto do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 8, 9 i 11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 kwietnia 2021 r., natomiast Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020 będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 16 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 maja 2021 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZKfOv