Trwa ładowanie...
bELwyNLV
Notowania

ZUK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku [„ZWZ”].
ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ projekt uchwały uchwała 8/2021 został poddany pod głosowanie, lecz uchwała nie została podjęta. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 8.1 oraz 8.2 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2021 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 8.4 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 8.7 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym odpowiednio nr 17/2021 oraz 16/2021. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Inne komunikaty

bELwyNMD