Trwa ładowanie...
bEDMUywl
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
30.06.2021, 18:31

ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku (dalej: ZWZ), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1) Akcjonariusz: Artur Jadeszko Liczba akcji biorących udział w ZWZ: - 1.250.000 zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu - 199.360 zdematerializowanych akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.699.360 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 28,03 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 38,02 % 2) Akcjonariusz: Wiktor Bąk Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 1.250.000 zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.500.000 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,96 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 35,21 % 3) Akcjonariusz: Marcin Karczewski Liczba akcji biorących udział w ZWZ: - 500.000 zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu, - 240.946 zdematerializowanych akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 1.240.946 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 12,88 % Udział w liczbie głosów na ZWZ –17,48 % 4) Akcjonariusz: Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 659 021 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 659 021 głosów Udział w ogólnej liczbie głosów – 6,84 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,28 % Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEDMUywT