Trwa ładowanie...
bETiKSvF
Notowania
LARQ: strona spółki
30.06.2021, 19:54

LRQ Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 czerwca 2021 r.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”), wraz z wynikami głosowania oraz treść opinii Zarządu Spółki uzasadniających powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. Zarząd Spółki sporządził nowe opinie uzasadniające powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji z uwagi na potrzebę dookreślenia wysokości ceny emisyjnej akcji Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że: 1. podczas obrad ZWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; 2. podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Dodatkowo Spółka informuje, że Uchwała nr 31 ZWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego („Uchwała o Podwyższeniu Nr 5”) została poddana pod głosowanie oraz przyjęta w załączonym brzmieniu, zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych. Treść pozostałych dokumentów, będących przedmiotem głosowania na ZWZ, została przekazana w raporcie bieżącym nr 19/2021 z 4 czerwca 2021 r., nr 20/2021 z 11 czerwca 2021 r. oraz nr 21/2021 z 15 czerwca 2021 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bETiKSwn