Trwa ładowanie...
bEDHaabV
Notowania
URSUS: strona spółki
1.07.2021, 21:03

URS Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 01 lipca 2021r. do Spółki wpłynęło postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1i albo art. 96 ust. 1 k ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Według sentencji postanowienia postępowanie zostało wszczęte [treść cytowana] „w związku z: I. podejrzeniem naruszenia art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, poprzez skorzystanie w sposób nieuprawniony z art. 17 ust. 4 rozporządzenia 596/2014 i opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, II. podejrzeniem naruszenia art. 17 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 w związku z: i. niewykonaniem przez Spółkę obowiązków, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 tj.: - nieprzekazaniem w 2018r. do wiadomości publicznej informacji poufnej o utracie płynności finansowej, - nieprzekazaniem w 2019r. do wiadomości publicznej informacji poufnej o wstępnych wynikach finansowych za 2018r., - nieprzekazaniem w 2019r. do wiadomości publicznej informacji poufnej o konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych mających istotny wpływ na wstępne wyniki finansowe za 2018r., - nieprzekazaniem w 2019r. do wiadomości publicznej informacji poufnej o wypowiedzeniu przez mLeasing sp. z o.o. umów leasingowych, - nieprzekazaniem w 2019r. do widomości publicznej informacji poufnej o wniesieniu przez wierzyciela wniosku o umorzenie przyspieszonego postepowania układowego URSUS S.A., - nieprzekazaniem w 2019r. do widomości publicznej informacji poufnej o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki URSUS BUS S.A., - nieprzekazaniem w 2019r. do widomości publicznej informacji poufnej o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki URSUS Dystrybucja sp. z o.o.. ii. nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 596/2014, w związku z informacją poufną przekazaną raportem bieżącym Spółki nr 90 z 8 listopada 2018r. iii. nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 596/2014, w związku z informacją poufną w sprawie prowadzenia negocjacji z Enerkon Solar International Inc. W 2019r.”. Postanowienie to nie zawiera uzasadnienia. KNF powołał się na art. 124 § 2 kpa. Emitent podejmie obronę w sprawie, bowiem stoi na stanowisku, że obowiązki informacyjne realizował na bieżąco i w przewidzianym ustawowo zakresie, a z przysługujących uprawnień korzystał w sposób uprawniony. W ocenie Spółki, zważywszy na okres, którego dotyczy sprawa (w zakresie którego Spółka już obszernie kwestie raportowania wyjaśniała z KNF), otrzymane postanowienie można poczytywać za swoistą reakcję na czynności Spółki opisane w raporcie bieżącym numer 25/2021 (Złożenie przez Emitenta wniosku o wszczęcie postepowania karnego, celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników KNF) podjęte w konsekwencji nieopublikowania przez KNF informacji, że postępowanie karne wszczęte na skutek zawiadomienia KNF zostało prawomocnie umorzone. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia (nie samo złożenie zawiadomienia) istotnie pogorszyła postrzeganie grupy kapitałowej URSUS, a także bezpośrednio spowodowała pogorszenie się jej sytuacji. Komisja dotąd nie wydała żadnego komunikatu w tej sprawie.

Inne komunikaty

bEDHaacD