Trwa ładowanie...
bEUzTdtx
Notowania
IMPERA: strona spółki
6.07.2021, 15:40

IMP ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) informuje, że w dniu 06.07.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, który działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy zawiadomił o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 30 czerwca 2021 roku w drodze umowy cywilno-prawnej 470 000 akcji Spółki. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski posiadał 2 580 336 akcji Spółki stanowiących 32,95% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2 580 336 głosów, co stanowiło 32,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie Pan January Ciszewski posiada 2 110 336 akcji stanowiących 26,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 2 110 336 głosów, co stanowi 26,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Pan January Ciszewski posiada 2 110 336 głosów, co stanowi 26,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty

bEUzTduf