Trwa ładowanie...
bECzyUyJ
Notowania

MIR Złożenie przez Spółkę zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji serii S1 na akcje serii P w wyniku wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 45/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego Nr 49/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego Nr 62/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku oraz Nr 64/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku informuje jak niżej.
W dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 lipca 2021 roku Spółka dokonała zgłoszenia do KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany 1.000.000 obligacji serii S1 na akcje Spółki serii P. Przedmiotowe zgłoszenie jest wynikiem wydania 1.000.000 akcji serii P o wartości nominalnej 1,20 zł każda (Akcje) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje wyemitowane zostały na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku (rep A nr 28631/2019) w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także § 8a Statutu Spółki. W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcji, objętych przez akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. z dniem 23 czerwca 2021 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.200,000 złotych. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, w wyniku dokonania zamiany 1.000.000 obligacji serii S1 na Akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.000,00 złotych i dzieli się na 37.500.000 akcji o wartości nominalnej 1,20 złotych każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 37.500.000 głosów. Udział Akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 2,67 %, jak również udział Akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 2,67 %. Na dzień niniejszego raportu liczba wyemitowanych przez Spółkę obligacji, które nie zostały zamienione na akcje jest następująca: 1. Obligacje serii S1 – 500.000 sztuk 2. Obligacje serii S2 - 1.000.000 sztuk Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi 4.390.000,00 złotych. Podstawa prawna: § 5 pkt 2 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bECzyUzr