Trwa ładowanie...
bECOktAl
Notowania
SARE: strona spółki
13.07.2021, 17:27

DTR Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.07.2021 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego zawiadomienie sporządzone, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki. Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz dotychczas posiadanego udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które spowodowało spadek posiadania akcji poniżej progu 15% akcji Emitenta, nastąpiło w wyniku zbycia przez Akcjonariusza 2 000 akcji Spółki w dniu 12.07.2021 r.
Aktualnie na dzień 13.07.2021 r. Tomasz Pruszczyński posiada 371 365 akcji Digitree Group S.A., stanowiących 14,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 14,94% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bECOktAT