Trwa ładowanie...
bEsybZqZ
Notowania
INGBSK: strona spółki
21.07.2021, 14:00

ING Opinia Rady Nadzorczej Banku dotycząca stosowania się do indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 19 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Banku wydała pozytywną opinię w sprawie stanowiska Zarządu Banku dotyczącego realizacji indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w kwestii polityki dywidendowej banków komercyjnych („Polityka dywidendowa”) w drugim półroczu 2021 roku.
Stanowisko Zarządu Banku, wyrażone w uchwale z 16 lipca 2021 roku, zostało podjęte w związku z zaleceniem KNF sformułowanym w piśmie z 15 lipca 2021 roku. W piśmie tym KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań niż wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok. W szczególności dotyczy to działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 roku oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych. W ramach tego pisma, KNF poinformowała również, że wg stanu na 31 marca 2021 roku oraz 31 maja 2021 roku Bank spełnia wymagania (w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej) kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku za 2020 rok. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bEsybZrH