Trwa ładowanie...
bEsyxHIl
Notowania
UNIBEP: strona spółki
21.07.2021, 18:09

UNI Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy E. Habicha w Warszawie

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. „Osiedle Ursus Factory 6/7” przy ulicy E. Habicha w Warszawie (Umowa).
Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem Umowy jest realizacja, w ramach dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych, dwóch budynków z garażami podziemnymi, funkcją usługową w części parteru, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W 2 budynkach o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 529 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych oraz 535 miejsc w garażach podziemnych (Inwestycja). Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi łącznie ok. 120,0 mln zł netto (Wynagrodzenie). Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w III kwartale 2021 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 r. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Z kolei Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. To kolejna umowa z VICTORIA DOM S.A. O zawarciu z tym Zamawiającym umów na realizację inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Krakowie pn. „Viva Piast” Emitent informował w raportach bieżących nr 47/2020 z dnia 4 września 2020 r. (I etap) oraz 41/2021 r. z dnia 30 czerwca 2021 r. (II etap). Natomiast w raporcie bieżącym nr 37/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Emitent przekazał informację o podpisaniu umowy na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej pn. „Miasteczko Nova Sfera” przy ulicy Marywilskiej w Warszawie.

Inne komunikaty

bEsyxHIT